Tolkmicko w obiektywie

Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie Programem “Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Do kancelarii Urzędu wpłynęło łącznie 159 wniosków o sprzęt komputerowy dla uczniów, potomków pracowników byłych PPGR.

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) żąda od Gminy Tolkmicko dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów zgodnych ze złożonym przez Państwa oświadczeniem. Złożone oświadczenia podlegające ocenie będą uznane za prawidłowe w przypadku ich uzupełnienia w formie dodatkowego oświadczenia a także udokumentowania ich zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych.

W związku z powyższym Burmistrz Tolkmicka zwraca się z prośbą do osób, które złożyły oświadczenia do złożenia dodatkowych dokumentów:

1) Oświadczenie o stopniu pokrewieństwa, danych lokalizacyjnych placówki edukacyjnej do której uczęszcza uczeń, miejsca zamieszkania przodka – pracownika PPGR – oświadczenie OBLIGATORYJNE ze względu na częsty brak ww. informacji w złożonych wcześniej oświadczeniach.

2) Potwierdzenia pokrewieństwa w linii prostej (np. akt urodzenia, akt  ślubu, akt zgonu inny dokument/y z których wynika pokrewieństwo) – dokument NIEOBLIGATORYJNY jednakże brak udokumentowania pokrewieństwa MOŻE skutkować ODRZUCENIEM Państwa wniosku przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

3) W przypadku uczniów uczęszczających do szkół poza gminą Tolkmicko: zaświadczenie ze szkoły, w której dziecko/uczeń pełnoletni się uczy, iż dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. WAŻNE: zaświadczenie powinno zawierać adnotację, czy sprzęt będący przedmiotem przekazania został zwrócony szkole – dokument NIEOBLIGATORYJNY jednakże brak udokumentowania faktu uzyskania sprzętu finansowanego  ze środków publicznych (w przypadku uczniów spoza obszaru gminy Tolkmicko) MOŻE skutkować ODRZUCENIEM Państwa wniosku przez CPPC.

4) Potwierdzenia informacji dotyczącej zatrudnienia krewnego w PGR (np. umowa o pracę, świadectwo pracy, książeczka/legitymacja ubezpieczeniowa z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z archiwum zakładowego, zaświadczenie z ZUS, akt notarialny odkupienia mieszkania po PPGR przez pracownika PPGR i inne) – dokument NIEOBLIGATORYJNY.

Gmina wystąpi o weryfikację informacji o zatrudnieniu pracowników PGR do właściwej terytorialnie delegatury Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Istnieje uzasadnione ryzyko, że w terminie na uzupełnienie wniosku złożonego przez Gminę do CPPC (16 grudnia 2021 roku) KOWR nie przeprowadzi weryfikacji. Brak potwierdzenia faktu zatrudnienia w PGR (czy to w formie informacji z KOWR czy przedstawionych przez Państwa dokumentów) BĘDZIE skutkować ODRZUCENIEM Państwa wniosku przez CPPC.

 

Dokumenty należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 r. do godz. 14.00 w formie:

OŚWIADCZENIE O STOPNIU POKREWIEŃSTWA, DANYCH LOKALIZACYJNYCH PLACÓWKI EDUKACYJNEJ, MIEJSCA ZAMIESZKANIA PRACOWNIKA PGR:

 1. Oryginału papierowego dostarczonego osobiście lub pocztą tradycyjną do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko, ul. Plac Wolności 3; 82-340 Tolkmicko

 2. Skanu cyfrowego / dokumentu elektronicznego – podpisanego certyfikatem kwalifikowanym / profilem zaufanym na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres skrytki ESP na ePUAP: ov023d2fjt/SkrytkaESP

ZAŚWIADCZENIA WSKAZANE W PUNKTACH 2-4:

 1. Kserokopii dokumentów oryginalnych dostarczonych osobiście lub pocztą tradycyjną do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko, ul. Plac Wolności 3; 82-340 Tolkmicko

 2. Skanów cyfrowych na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres skrytki ESP na ePUAP: ov023d2fjt/SkrytkaESP

 

UWAGA: Dostarczenie dokumentów wskazanych w punktach 2, 3 nie jest obowiązkowe. Nie dostarczenie ww. dokumentów może jednak skutkować ODRZUCENIEM Państwa wniosku z dalszej oceny. W przypadku dokumentu potwierdzającego zatrudnienie, wskazanego w punkcie 4 wniosek zostanie odrzucony jeżeli Gmina nie będzie dysponowała dokumentem potwierdzającym zatrudnienie w PGR lub właściwy terytorialnie KOWR nie prześle stosownej informacji potwierdzającej zatrudnienie w terminie lub z przesłanej informacji będzie wynikać, że osoba wskazana w Państwa oświadczeniach nie była pracownikiem PPGR.

Przypominamy jednocześnie, że w przypadku ograniczenia przez CPPC kwoty na zakup sprzętu komputerowego, o wyborze wniosków (spełniających kryteria) decydować będzie kolejność zgłoszeń do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko (nie dotyczy etapu uzupełniania oświadczeń / dokumentów realizowanego obecnie).

Załączniki:

Oświadczenie o stopniu pokrewieństwa - tutaj

Odsłony: 292 Utworzono: 26 listopad 2021

Zakończono inwestycję : "Przywrócenie godnego wizerunku pomnikowi ku czci więźniów filii KL Stutthof w Nadbrzeżu w Gminie Tolkmicko"

Inwestycja została zrealizowana w ramach programu: Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

W ramach przedsięwzięcia wykonano:

 • rekultywację terenu zielonego wokół pomnika

 • przebudowano zniszczone dojście do pomnika

 • odnowiono zniszczone części pomnika

 • zakupiono ławki i lampy

 • odrestaurowano donice znajdujące się przy pomniku

 • wykonano nasadzania

Odsłony: 289 Utworzono: 24 listopad 2021

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Tolkmicko

Formularz zgłoszeniowy - tutaj


Burmistrz Tolkmicka zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania
kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tolkmicko w 2022 roku, ogłaszanych
na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.


I Informacje ogólne:
1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie Burmistrz Tolkmicka zaprasza organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie do wskazywania osób, zwanych dalej kandydatami, które będą
brały udział w pracach komisji konkursowej otwartych konkursów ofert w trybie ww. ustawy
na rok 2022.
2. Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie opiniowania ofert
o uzyskanie środków finansowych. Jej decyzja nie jest wiążąca dla organu ogłaszającego
konkurs.
3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej
członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
4. Burmistrz Tolkmicka powoła komisję konkursową najpóźniej w dniu dokonania oceny
formalnej ofert.


II Zadania komisji konkursowej:
1. Ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu.
2. Wypełnienie kart oceny formalnej i merytorycznej, wraz z wpisaniem liczby punktów
przyznanych poszczególnym ofertom (stanowisko komisji podejmowane jest na zasadzie
konsensusu).
3. Sporządzenie i przedstawienie Burmistrzowi protokołu wraz z propozycją wyboru ofert
i wysokością dotacji na realizację zadań publicznych.


III Wymagania stawiane kandydatom do pracy w komisjach konkursowych:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Kandydat musi spełnić łącznie następujące kryteria:
1) być obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;
2) być przedstawicielem organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy
Tolkmicko lub działającej na rzecz jej mieszkańców,
3) nie pozostawać wobec organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do
bezstronności (do członków komisji konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert
stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania
administracyjnego, dotyczące wyłączenia pracowników);
4) został wskazany przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3
ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.


IV Miejsce złożenia dokumentów
Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można składać
osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko, Plac Wolności 3,
82-340 Tolkmicko.
Formularz należy złożyć w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:
„Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej na 2022 r.".


V Termin składania dokumentów – do 7 grudnia 2021 r. do godz. 15:00.


VI Uwagi końcowe:
1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu przyjmowania zgłoszeń.
2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą
brane pod uwagę przy powołaniu komisji konkursowej.

B U R M I S T R Z
dr Magdalena Beata Dalman

Odsłony: 334 Utworzono: 24 listopad 2021
Inwestycja realizowana w ramach programu:
Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
 
Zaplanowano wykonanie:
 • rekultywacji terenu zielonego wokół pomnika,
 • przebudowę nawierzchni utwardzonych,
 • odnowienie,
 • czyszczenie,
 • konserwację pomnika,
 • zakup ławek i lamp.

 

 

Odsłony: 337 Utworzono: 05 październik 2021

W związku ze zbliżającym się świętem ustawowo wolnym od pracy , przypadającym na dzień 1.11.2021 r. (poniedziałek) informujemy, iż odbiór odpadów z tego dnia odbędzie się 02.11.2021r. ( wtorek).

Pozostały harmonogram pozostaje bez zmian. 

Odsłony: 346 Utworzono: 26 październik 2021

Szczepienia przeciwko COVID – 19

25 września 2021 roku (sobota) podczas Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych OSP w Gronowie Elbląskim działać będzie punkt szczepień organizowany w ramach Narodowego Programu Szczepień jako Punkt Szczepień Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku. Punkt ulokowany będzie w Zespole Szkół w Gronowie Elbląskim przy ul. Osiedlowej 6.

Szczepienia odbywać się będą bez konieczności wcześniejszej rejestracji
w godzinach
od 11:00 do 14:00 jednodawkową szczepionką Vaccine Janssen firmy Johnson & Johnson, dedykowane osobom powyżej 18 roku życia.

Serdecznie zapraszamy

Odsłony: 487 Utworzono: 17 wrzesień 2021
Poprzednia akcja zbiórki gabarytów przyniosła swój rezultat i w porównaniu do zbiórki marcowej w czerwcu było tych odpadów znacznie mniej , dlatego też wracamy z naszą akcją " Daj Gabarytom drugie życie "
Większość mieszkańców z terenu Gminy Tolkmicko wymienia stare meble na nowe, a mogą one się komuś przydać.
Drogi Mieszkańcu - Jeśli spodoba Ci się coś z przedmiotów wystawionych przez sąsiada- masz okazję zabrać taką rzecz i dać jej drugie życie 
Stare krzesło, szafa, komoda? -odrestauruj i wstaw do salonu 
lodówka, pralka ?- wszystko da się naprawić 
Akcja ma na celu ograniczenie ilości odpadów !!!
 

Odsłony: 447 Utworzono: 11 październik 2021

Uwaga. Galeria zdjęć jest dosyć spora więc poszczególne galerie mogą wczytywać się trochę dłużej. Cierpliwości.

Dzień 1

W dniach od 23 sierpnia do 27 sierpnia 2021 roku, 50 osobowa grupa dzieci uczestniczyła
w „WAKACYJNEJ PRZYGODZIE” zorganizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tolkmicku w ramach środowiskowej pracy socjalnej. Zajęcia były przygotowane i prowadzone przez pracowników Ośrodka jak również osoby zaproszone do współpracy. Trwały 4 godziny dziennie, tj. od 10.00 do 14.00. Każdego dnia na dzieci czekało moc atrakcji oraz posiłek przygotowany przez Pracownika Punktu Wydawania Posiłków w Tolkmicku.

Pierwszego dnia odbyła się „Słoneczna Olimpiada” – gry i zabawy terenowe przy Świetlicy Wiejskiej w Suchaczu.

Dzieci podzielono na dwie grupy. Z jedną z nich zajęcia prowadziła Pani Marlena Szulc- animatorka i pracownik Świetlicy Wiejskiej w Suchaczu. Do zabaw wykorzystano chustę animacyjną Klanza oraz chustę do zabawy w kreta i matę sprawnościową. Dużo radości sprawił dzieciom konkurs strzelania ze strzykawek napełnionych wodą do ustawionych przedmiotów, a także gra w siatkówkę plażową. Ciekawą propozycją sprawdzenia swoich umiejętności był przygotowany przez Panią Marlenę tor sprawnościowy narysowany kredą na polbruku.

Drugą grupą zajmowali się Państwo Katarzyna i Mateusz Jabłońscy z Gdańska, którzy na co dzień pracują jako nauczyciele zajęć w-f oraz trenerzy gimnastyki i gier zespołowych. Dzieci brały udział w różnego rodzaju konkurencjach sprawnościowych, zabawach ruchowych poprzedzonych przeprowadzoną rozgrzewką. Państwo Jabłońscy wykorzystali do swoich zajęć boisko do piłki nożnej oraz plac zabaw. Po upływie wyznaczonego czasu prowadzący zamienili się grupami. Każde z zajęć były dostosowane do wieku i sprawności fizycznej dzieci.

Galeria zdjęć tutaj Reportaż z Wakacyjnej Przygody - dzień 1

Dzień 2

Drugi dzień upłynął pod hasłem: „Piraci na horyzoncie”. Dzieci miały okazję spotkać się oko
w oko z piratami. Zajęcia odbyły się w Suchaczu - Wiosce Kaperskiej przy współudziale Pani dr Alicji Zbierzchowskiej pracownika Uniwersytetu Gdańskiego.

Po przybyciu na miejsce cała grupa dzieci została „napadnięta” przez piratów i związana grubą liną. Dzieci, aby się uwolnić, musiały oddać fanty, m. in.: biżuterię, telefony, zegarki, torebki. Piraci po oswobodzeniu porwanej grupy opowiedzieli historię o zwycięskiej bitwie floty elbląsko-gdańskich Kaprów z Krzyżakami na Zalewie Wiślanym.

Oprócz pracowników Ośrodka w rolę piratów wcielili się Pani Krystyna Suzinowicz oraz Pan Krzysztof Brzozowski.

Dzieci ponownie podzielono na dwie grupy. Jeden zespół został na świetlicy, gdzie czekała kolekcja gier planszowych przywieziona przez pasjonata z Elbląga - Pana Piotra Zbierzchowskiego nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 11 w Elblągu, na co dzień prowadzącego „Arkę Gier – gry bez prądu”. Dzieci miały do dyspozycji gry planszowe, logiczne, sprawnościowe oraz edukacyjne oraz patyczki do budowli przestrzennej.

Druga grupa wraz z piratami, w której wybrano kapitana oraz pomocników, otrzymała mapę miejscowości i udała się na wyprawę w poszukiwaniu skarbu. Dzieci musiały odnaleźć na mapie miejsca ukrycia ośmiu butelek, w których znajdowały się pytania do krzyżówki. Aby uzyskać brakujący kawałek mapy, na którym zaznaczone było miejsce ukrycia skarbu, dzieci musiały podać hasło krzyżówki. Jak się okazało, ostatni kawałek mapy posiadała Pani Dorota Chamczyk - Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Suchaczu. Dzieci wyruszyły w dalsze poszukiwania. Po dotarciu na miejsce i odnalezieniu skarbu grupa poszukiwaczy wróciła do świetlicy. Nastąpiła zamiana zespołów. Każde dziecko otrzymało tego dnia pamiątkowy dyplom za udział w grze terenowej.

Galeria zdjęć tutaj Reportaż z Wakacyjnej Przygody - dzień 2

Dzień 3

Trzeci dzień był dniem spędzonym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. W ramach „Kolorowej Podróży” czekały na dzieci przygotowane przez pracowników Ośrodka zajęcia manualne, t.j.: kolorowe koraliki do tworzenia biżuterii, układanki z koralików „na gorąco”, wydrapywanki, a także zmywalne tatuaże i malowanie paznokci. Ponadto dzieci mogły wraz z Panią Magdaleną Górną przygotować kolorowe i pachnące mydełka.

Tego dnia na zaproszenie Pana Marka Murdzia Dyrektora Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku dzieci korzystały z dodatkowych atrakcji takich jak zabawy z liną, bańki mydlane, gra Jenga,
i chodzenie na szczudłach.

Galeria zdjęć tutaj Reportaż z Wakacyjnej Przygody - dzień 3

Dzień 4

Czwartego dnia ponownie gościliśmy w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Tolkmicku. Spotkanie rozpoczął pokaz ratownictwa medycznego, przygotowany i poprowadzony przez Weronikę Ostrowską, studentkę Collegium Medicum w Bydgoszczy o kierunku Ratownictwo Medyczne.

Dzieci chętnie brały w nim aktywny udział.

Na prośbę uczestników powtórzono zajęcia układanki z koralików „na gorąco” oraz tworzenie mydełek. Odbyły się również zajęcia o tematyce wakacyjnej z wykorzystaniem techniki decoupage. Dzieci przygotowywały kartkę z wakacji ozdabiając swoje obrazki serwetkami z motywem morskim i dekorując je muszelkami, kamykami, piaskiem, patyczkami, oraz wycinankami. Ponadto dzieci mogły wykonać ozdoby w formie łapacza snów wykorzystując włóczkę, mulinę, piórka i koraliki.

 

Galeria zdjęć tutaj Reportaż z Wakacyjnej Przygody - dzień 4

Dzień 5

W ostatnim dniu odbył się „Kolorowy jarmark” w sali sportowej Szkoły Podstawowej
w Tolkmicku dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Anetty Gulbertowicz. W ramach spotkania miały miejsce zajęcia sportowe, gry zespołowe i indywidualne. Dzieci wykonywały przestrzenne budowle
z patyczków. Zabawę uświetniły kolorowe warkoczyki, malowanie twarzy, tworzenie z kolorowych balonów piesków, mieczy, szabli, kwiatków przy wsparciu Pani Doroty Lorbieckiej pracownika Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Tolkmicku oraz Iwany Kovalchuk.

Na zakończenie dzieci udały się do punktu widokowego do Państwa Agnieszki i Krzysztofa Kaczorowskich, gdzie przygotowano ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz pianek. Drewno do przygotowania ogniska dostarczył Pan Mateusz Uhryn.

Ostatnie chwile uatrakcyjniła zabawa z bańkami. „Wakacyjna Przygoda” zakończyła się rozdaniem dzieciom pamiątkowych dyplomów oraz słodkiej niespodzianki.

 

Każdego dnia „Wakacyjnej Przygody” pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku wspierali wolontariusze: Oliwia Brzeska, Wiktoria Wielesik, Lena Sokulska, Zuzanna Legiewicz, Wiktoria Charyton oraz Amelia Sulińska.

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i realizację „Wakacyjnej Przygody” oraz sponsorom: Pani Hannie Nowak, Pani Jolancie Sangowskiej, Pani Izabeli Stankiewicz, Pani Jolancie Rygała, Panu Adamowi Rublewskiemu, Pani Hannie Zbiciak, a także sklepom: „Stokrotka” w Tolkmicku i „Carrefour” w Elblągu.

 

Galeria zdjęć tutaj Reportaż z Wakacyjnej Przygody - dzień 5

Odsłony: 932 Utworzono: 14 wrzesień 2021

Odbiór odpadów wielkogabarytowych dnia 18.10.2021r.(poniedziałek)odbędzie się z miejscowości:

Tolkmicko

 

dnia 20.10.2021r.(środa)odbędzie się z miejscowości:

Brzezina, Chojnowo, Łęcze, Nowinka, Pagórki, Pogrodzie, Przybyłowo, Święty Kamień, Wodynia

 

dnia 22.10.2021r.(piątek )odbędzie się z miejscowości:

Bogdaniec, Janówek, Kadyny , Kamionek Wielki, Kikoły, Nadbrzeże, Pęklewo, Połoniny, Rangóry, Suchacz, Wysoki Bór, Ostrogóra

Odsłony: 416 Utworzono: 11 październik 2021
Jutro, 11 września 2021 roku ( SOBOTA) zostanie odebrany popiół na terenie Miasta i Gminy Tolkmicko. 
Będzie to ostatni odbiór popiołu w miesiącu wrześniu.
 
Od 1 października odbiór popiołu będzie się odbywał co sobotę
Odsłony: 537 Utworzono: 10 wrzesień 2021

Odsłony: 655 Utworzono: 11 październik 2021

Odsłony: 585 Utworzono: 10 wrzesień 2021

Informacje na bip tolkmicko

Odsłony: 364 Utworzono: 06 październik 2021

Odsłony: 489 Utworzono: 10 wrzesień 2021

Usługi Publiczne

Tolkmicko Port On-line

Aktualna temperatura

4.2 °C

Data pomiaru:
Jan 31 13:32:16

Kontakt i Informacje na stronę:

tel: 55 231 61 21 (w.46).
tel: 55 612 91 71
tel: 55 230 46 82
fax: 55 231 61 27
Deklaracja Dostępności