Tolkmicko w obiektywie

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Tolkmicko

Formularz zgłoszeniowy - tutaj


Burmistrz Tolkmicka zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania
kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tolkmicko w 2022 roku, ogłaszanych
na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.


I Informacje ogólne:
1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie Burmistrz Tolkmicka zaprasza organizacje pozarządowe lub
podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie do wskazywania osób, zwanych dalej kandydatami, które będą
brały udział w pracach komisji konkursowej otwartych konkursów ofert w trybie ww. ustawy
na rok 2022.
2. Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie opiniowania ofert
o uzyskanie środków finansowych. Jej decyzja nie jest wiążąca dla organu ogłaszającego
konkurs.
3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej
członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
4. Burmistrz Tolkmicka powoła komisję konkursową najpóźniej w dniu dokonania oceny
formalnej ofert.


II Zadania komisji konkursowej:
1. Ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów ogłoszonego konkursu.
2. Wypełnienie kart oceny formalnej i merytorycznej, wraz z wpisaniem liczby punktów
przyznanych poszczególnym ofertom (stanowisko komisji podejmowane jest na zasadzie
konsensusu).
3. Sporządzenie i przedstawienie Burmistrzowi protokołu wraz z propozycją wyboru ofert
i wysokością dotacji na realizację zadań publicznych.


III Wymagania stawiane kandydatom do pracy w komisjach konkursowych:
W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Kandydat musi spełnić łącznie następujące kryteria:
1) być obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;
2) być przedstawicielem organizacji pozarządowej mającej siedzibę na terenie Gminy
Tolkmicko lub działającej na rzecz jej mieszkańców,
3) nie pozostawać wobec organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do
bezstronności (do członków komisji konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert
stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania
administracyjnego, dotyczące wyłączenia pracowników);
4) został wskazany przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3
ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.


IV Miejsce złożenia dokumentów
Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można składać
osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko, Plac Wolności 3,
82-340 Tolkmicko.
Formularz należy złożyć w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:
„Zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej na 2022 r.".


V Termin składania dokumentów – do 7 grudnia 2021 r. do godz. 15:00.


VI Uwagi końcowe:
1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu przyjmowania zgłoszeń.
2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą
brane pod uwagę przy powołaniu komisji konkursowej.

B U R M I S T R Z
dr Magdalena Beata Dalman

Odsłony: 213 Utworzono: 24 listopad 2021
Tagged Under

Usługi Publiczne

Tolkmicko Port On-line

Aktualna temperatura

6.4 °C

Data pomiaru:
Feb 17 07:53:27

Kontakt i Informacje na stronę:

tel: 55 231 61 21 (w.46).
tel: 55 612 91 71
tel: 55 230 46 82
fax: 55 231 61 27
Deklaracja Dostępności