Tolkmicko w obiektywie

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie Programem “Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Do kancelarii Urzędu wpłynęło łącznie 159 wniosków o sprzęt komputerowy dla uczniów, potomków pracowników byłych PPGR.

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) żąda od Gminy Tolkmicko dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów zgodnych ze złożonym przez Państwa oświadczeniem. Złożone oświadczenia podlegające ocenie będą uznane za prawidłowe w przypadku ich uzupełnienia w formie dodatkowego oświadczenia a także udokumentowania ich zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych.

W związku z powyższym Burmistrz Tolkmicka zwraca się z prośbą do osób, które złożyły oświadczenia do złożenia dodatkowych dokumentów:

1) Oświadczenie o stopniu pokrewieństwa, danych lokalizacyjnych placówki edukacyjnej do której uczęszcza uczeń, miejsca zamieszkania przodka – pracownika PPGR – oświadczenie OBLIGATORYJNE ze względu na częsty brak ww. informacji w złożonych wcześniej oświadczeniach.

2) Potwierdzenia pokrewieństwa w linii prostej (np. akt urodzenia, akt  ślubu, akt zgonu inny dokument/y z których wynika pokrewieństwo) – dokument NIEOBLIGATORYJNY jednakże brak udokumentowania pokrewieństwa MOŻE skutkować ODRZUCENIEM Państwa wniosku przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

3) W przypadku uczniów uczęszczających do szkół poza gminą Tolkmicko: zaświadczenie ze szkoły, w której dziecko/uczeń pełnoletni się uczy, iż dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. WAŻNE: zaświadczenie powinno zawierać adnotację, czy sprzęt będący przedmiotem przekazania został zwrócony szkole – dokument NIEOBLIGATORYJNY jednakże brak udokumentowania faktu uzyskania sprzętu finansowanego  ze środków publicznych (w przypadku uczniów spoza obszaru gminy Tolkmicko) MOŻE skutkować ODRZUCENIEM Państwa wniosku przez CPPC.

4) Potwierdzenia informacji dotyczącej zatrudnienia krewnego w PGR (np. umowa o pracę, świadectwo pracy, książeczka/legitymacja ubezpieczeniowa z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z archiwum zakładowego, zaświadczenie z ZUS, akt notarialny odkupienia mieszkania po PPGR przez pracownika PPGR i inne) – dokument NIEOBLIGATORYJNY.

Gmina wystąpi o weryfikację informacji o zatrudnieniu pracowników PGR do właściwej terytorialnie delegatury Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Istnieje uzasadnione ryzyko, że w terminie na uzupełnienie wniosku złożonego przez Gminę do CPPC (16 grudnia 2021 roku) KOWR nie przeprowadzi weryfikacji. Brak potwierdzenia faktu zatrudnienia w PGR (czy to w formie informacji z KOWR czy przedstawionych przez Państwa dokumentów) BĘDZIE skutkować ODRZUCENIEM Państwa wniosku przez CPPC.

 

Dokumenty należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 r. do godz. 14.00 w formie:

OŚWIADCZENIE O STOPNIU POKREWIEŃSTWA, DANYCH LOKALIZACYJNYCH PLACÓWKI EDUKACYJNEJ, MIEJSCA ZAMIESZKANIA PRACOWNIKA PGR:

  1. Oryginału papierowego dostarczonego osobiście lub pocztą tradycyjną do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko, ul. Plac Wolności 3; 82-340 Tolkmicko

  2. Skanu cyfrowego / dokumentu elektronicznego – podpisanego certyfikatem kwalifikowanym / profilem zaufanym na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres skrytki ESP na ePUAP: ov023d2fjt/SkrytkaESP

ZAŚWIADCZENIA WSKAZANE W PUNKTACH 2-4:

  1. Kserokopii dokumentów oryginalnych dostarczonych osobiście lub pocztą tradycyjną do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko, ul. Plac Wolności 3; 82-340 Tolkmicko

  2. Skanów cyfrowych na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres skrytki ESP na ePUAP: ov023d2fjt/SkrytkaESP

 

UWAGA: Dostarczenie dokumentów wskazanych w punktach 2, 3 nie jest obowiązkowe. Nie dostarczenie ww. dokumentów może jednak skutkować ODRZUCENIEM Państwa wniosku z dalszej oceny. W przypadku dokumentu potwierdzającego zatrudnienie, wskazanego w punkcie 4 wniosek zostanie odrzucony jeżeli Gmina nie będzie dysponowała dokumentem potwierdzającym zatrudnienie w PGR lub właściwy terytorialnie KOWR nie prześle stosownej informacji potwierdzającej zatrudnienie w terminie lub z przesłanej informacji będzie wynikać, że osoba wskazana w Państwa oświadczeniach nie była pracownikiem PPGR.

Przypominamy jednocześnie, że w przypadku ograniczenia przez CPPC kwoty na zakup sprzętu komputerowego, o wyborze wniosków (spełniających kryteria) decydować będzie kolejność zgłoszeń do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko (nie dotyczy etapu uzupełniania oświadczeń / dokumentów realizowanego obecnie).

Załączniki:

Oświadczenie o stopniu pokrewieństwa - tutaj

Odsłony: 293 Utworzono: 26 listopad 2021
Tagged Under

Usługi Publiczne

Tolkmicko Port On-line

Aktualna temperatura

4.2 °C

Data pomiaru:
Jan 31 13:32:16

Kontakt i Informacje na stronę:

tel: 55 231 61 21 (w.46).
tel: 55 612 91 71
tel: 55 230 46 82
fax: 55 231 61 27
Deklaracja Dostępności