Tolkmicko w obiektywie

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku

Data publikacji strony internetowej: 2007-06-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,
 • część dokumentów pdf została opublikowana bez warstwy tekstowej,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie działają standardowe skróty klawiaturowe dostarczane przez większość przeglądarek internetowych:”

 • [TAB] lub [SHIFT]+[TAB] – tabulator umożliwia przemieszczanie się pomiędzy odnośnikami
 • [SPACJA] lub [SHIFT]+[SPACJA] – spacja umożliwia przewijanie strony w górę i w dół
 • [ENTER] – enter aktywuje aktualnie podświetlony odnośnik

Tryb podglądu galerii obrazów oferuje

 • [P] – uruchomienie pokazu slajdów
 • [GÓRA][DÓŁ][LEWO][PRAWO] – klawisze przewijają pliki graficzne
 • [G] – włącza/wyłącza tryb podglądu miniatur

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

  Firefox, Chrome, Internet Explorer:
 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
 • [CTRL] oraz [0] aby ustawić widok 100%
  Opera:
 • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [SHIFT] oraz [-] aby pomniejszyć widok
 • [SHIFT] oraz [0] aby ustawić widok 100%

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Katarzyna Paczkowska
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 231 61 21.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku położony jest na Placu Wolności 3.
 • Do budynku od frontu prowadzą schody.
 • Od tyłu prowadzi łagodny podjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych wyłożony kostką brukową.
 • W obiekcie jest winda, która umożliwia wjazd wózkiem na każde piętro budynku, korzystanie z windy odbywa się przez boczne drzwi w wieży budynku.
 • Przed budynkiem od frontu wyznaczono dwa miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Z tyłu budynku istnieją miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Na paterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, występują oznaczeni w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dodatkowe informacje

Do końca roku 2021 planowana jest modernizacja strony do wymogów WCAG 2.1 i zwiększenie dostępności cyfrowej

Odsłony: 1551 Utworzono: 24 marzec 2021
Tagged Under

Usługi Publiczne

Tolkmicko Port On-line

Aktualna temperatura

4.2 °C

Data pomiaru:
Jan 31 13:32:16

Kontakt i Informacje na stronę:

tel: 55 231 61 21 (w.46).
tel: 55 612 91 71
tel: 55 230 46 82
fax: 55 231 61 27
Deklaracja Dostępności